Strefa Klienta Kontakt

Regulamin zakupów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN określa zasady korzystania przez KLIENTÓW z usług cateringu dietetycznego przez Finezjafit

Użyte w REGULAMINIE terminy oznaczają:
Finezjafit  - P.W. Geniusz Restauracja Finezja, 64  - 000 Kościan, NIP 698-001-13-97 będącą podmiotem świadczącym usługi bezpośrednio na rzecz KLIENTA;
STRONA – oznacza zarówno Finezjafit  jak i KLIENTA;
Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014, poz. 121) Kodeks cywilny,
USŁUGA – oznacza usługę oferowaną przez Finezjafit  obejmującą kompleksowe przygotowanie, wytworzenie i dostarczenie na ADRES wskazany przez KLIENTA pięciu (5) lub w przypadku diety FIT Sport 2800 kcal sześciu (6) posiłków przeznaczonych do bieżącego spożycia obejmujących: Omega Seamaster Replica

 • śniadanie,

 • II śniadanie,

 • przekąska (w przypadku diety FIT Sport 2800 kcal),

 • obiad,

 • podwieczorek,

 • kolacja.

WARIANTY USŁUGI – USŁUGA dostępna jest w następujących wariantach do wyboru:

 1. FIT 1000 kcal

 2. FIT 1500 kcal

 3. FIT 2000 kcal

 4. FIT bez glutenu 1500 kcal

 5. FIT bez laktozy 1500 kcal

 6. FIT Sport 2800 kcal

 7. FIT oczyszczająca

ADRES – oznacza dokładny adres podany przez KLIENTA przy składania  ZAMÓWIENIA, pod który Finezjafit  realizował będzie dostawę USŁUGI, obejmujący: miejscowość, ulicę, nr domu/mieszkania;

www.finezjafit.pl - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Finezjafit, dostępny pod adresem elektronicznym www.finezjafit.pl, za pośrednictwem którego KLIENT może złożyć zamówienie na wykonanie USŁUGI;

DANE KLIENTA – oznacza dane podane przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA obejmujące: imię i nazwisko,datę urodzenia, ADRES, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

KLIENT – oznacza osobę fizyczną, posiadającą ukończone 18 lat, a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza złożyć ZAMÓWIENIE;

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin świadczenia USŁUG przez Finezjafit;

ZAMÓWIENIE – zamówienie na realizację USŁUGI przez Finezjafit, złożone przez KLIENTA w dowolny, przez niego wybrany sposób, zgodnie z § 2 REGULAMINU;

TEREN DOSTAWY – oznacza obszar  Kościan , Śmigiel , Czempiń na terenie którego dostawa USŁUGI odbywa się bezpłatnie. Miejscowości nie wymienione powyżej, dowóz po kontakcie e-mail w celu ustalenia szczegółów.

KLIENT może uzyskać dostęp do REGULAMINU w formie elektronicznej w każdym czasie, poprzez wysłanie e-maila, lub  na  www.Finezjafit.pl.

II PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI PRZEZ Finezjafit

 1. KLIENT może składać ZAMÓWIENIE w następujący, wybrany przez siebie sposób:
  -za pośrednictwem www.finezjafit.pl, wypełniając formularz znajdujący się w zakładce „Złóż Zamówienie”, dostępny 7 dni w tygodniu, przez 24h/dobę;
  telefonicznie pod numerem +48 655 120 995, podając DANE KLIENTA, dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00.
 1. ZAMÓWIENIE przyjmowane jest przez Finezjafit od poniedziałku do soboty do godz. 11.00, co oznacza, że ZAMÓWIENIE złożone poza ww. godziną będą przyjmowane przez Finezjafit w kolejnym dniu roboczym.
 2. Warunkiem przyjęcia ZAMÓWIENIA przez Finezjafit  jest:
  - w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego za pośrednictwem www.finezjafit.pl (zgodnie z pkt. 1 ust. 1 powyżej) – prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „Zamówienia” na www.finezjafit.pl;
  - w przypadku ZAMÓWIENIA złożonego telefonicznie (zgodnie z pkt 1 ust. 3 powyżej) – podanie przedstawicielowi Finezjafit  DANYCH KLIENTA.
 1. Realizacja ZAMÓWIENIA przez Finezjafit:
  - ZAMÓWIENIA z opcją płatności przelewem, rozpoczyna się w dniu wyznaczonym przez KLIENTA, jednakże nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu przez Finezjafit pełnej wpłaty lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Finezjafit  od KLIENTA potwierdzenia wykonania przelewu, które należy wysłać na adres mailowo restauracja@finezja.koscian.pl
 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 powyżej, w sytuacji gdy ZAMÓWIENIE nie będzie mogło zostać zrealizowane przez Finezjafit  w dniu wskazanym przez KLIENTA, Finezjafit  poinformuje niezwłocznie o tym fakcie KLIENTA, jednakże nie później niż w ciągu 24 h licząc od chwili złożenia ZAMÓWIENIA. W takim przypadku Finezjafit zwróci ewentualną otrzymaną od KLIENTA kwotę pieniężną za niezrealizowane ZAMÓWIENIE. Zamiast zwrotu pieniędzy KLIENT, po wcześniejszych ustaleniach z Finezjafit, może wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji ZAMÓWIENIA.
 2. Podczas składania ZAMÓWIENIA, w celu prawidłowej realizacji USŁUGI przez Finezjafit , KLIENT zobowiązany jest poinformować Finezjafit o wszelkich towarzyszących mu dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. KLIENT zobowiązany jest również do bieżącego informowania Finezjafit o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wybór WARIANTU USŁUGI przez KLIENTA oraz jej prawidłową, nie zagrażającą życiu lub zdrowiu KLIENTA realizację przez Finezjafit, w tym w szczególności:
  - chorobach istniejących oraz przebytych;
  - nadciśnienia tętniczego;
  - cukrzycy;
  - nietolerancji laktozy;
  - zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
  - w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
  - pozostałych alergiach pokarmowych.
 1. Finezjafit nie ponosi odpowiedzialności wobec KLIENTA z tytułu realizacji USŁUGI w przypadku zatajenia przez KLIENTA informacji i okoliczności wymienionych w punkcie 8 powyżej.

III DOSTAWA

 1. Finezjafit dostarcza USŁUGĘ przez 7 dni w tygodniu.
 2. Finezjafit USŁUGĘ w przedziale czasowym w godzinach od 16.00  – 20.00 dostarczając cateing na kolejny dzień
 3. Dostawa USŁUGI odbywa się na wskazany przez KLIENTA ADRES.

IV ZMIANA oraz ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Na warunkach określonych poniżej KLIENT jest uprawiony do dokonania zmian w złożonym ZAMÓWIENIU obejmujących: ADRES dostawy, godzinę dostawy, WARIANT USŁUGI lub czasowe zawieszenie realizacji USŁUGI spowodowane np. wyjazdem.
 2. Zamiar dokonania każdej ze zmian KLIENT zobowiązany jest zgłosić Finezjafit drogą Telefoniczna 655 120 995  nie później niż do godz. 14.00 dnia poprzedzającego zaistnienie zmiany.
 3. W każdym przypadku, KLIENT zobowiązany jest do uregulowania należności, która postała w wyniku dokonania przez KLINETA zmiany, w tym np. w przypadku zmiany wariantu USŁUGI na droższy.
 4. W sytuacji, gdy dokonanie zmiany ZAMÓWIENIA przez KLIENTA spowoduje powstanie nadpłaty po jego stronie, KLIENT może wyrazić zgodę na jej zaliczenie na poczet przyszłych ZAMÓWIEŃ lub żądać od Finezjafit  jej zwrotu.
 5. W przypadku dokonania przez KLIENTA zawieszenia realizacji USŁUGI w określonym terminie, zostaje ona automatycznie wydłużona o stosowną liczbę dni przez Finezjafit.
 6. Zmiany dokonane niezgodnie z postanowieniami niniejszego REGULAMINU nie zostaną przez Finezjafit uwzględnione.

V REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: restauracja@finezja.koscian.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Finezjafit  - Restauracja Finezja poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 5. W razie stwierdzenia przez Finezjafit  - Restauracja Finezja iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Finezjafit  - Restauracja Finezja poinformuję Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Finezjafit  - Restauracja Finezja, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Finezjafit  - Restauracja Finezja należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stornie www.finezjaifit.pl

 

VI CENY PRODUKTÓW

 1. Na TERENIE DOSTAWY, USŁUGA dostarczana jest przez Finezjafit bezpłatnie - www.finezjafit.pl
 2. Finezjafit oferuje możliwość realizacji USŁUGI poza TERENEM DOSTAWY www.finezjafit.pl za dodatkową opłatą uwzględnioną na mapie dostawy . W sytuacji gdy nie ma informacji na mapie o wybranej miejscowości uprzejmie prosimy przed złożeniem ZAMÓWIENIA o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Finezjafit  pod numerem telefonu 655 120 995  lub na adres e-mail: restauracja@finezja.koscian.pl celem uzyskania informacji.
 3. Wszystkie ceny podane przez Finezjafit wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Szczegółowy cennik USŁUG zamieszczony jest na www.finezjafit.pl w zakładce „Cennik/Złóż Zamówienie” i obowiązuje dla wszystkich ZAMÓWIEŃ bez względu na sposób ich złożenia.
 5. KLIENT składając ZAMÓWIENIE za pośrednictwem www.finezjafit.pl informowany jest jeszcze przed jego złożeniem o jego koszcie całkowitym.

VII METODY PŁATNOŚCI

 1. ZAMÓWIENIE, bez względu na sposób jego złożenia może zostać opłacone przez KLIENTA w następujący, przez niego wybrany, sposób:
  1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
   P.W. Geniusz Restauracja Finezja, 64-000 Kościan ul. Szkolna 53 Nr konta bankowego dla przelewów krajowych: 12 8666 0004 0105 4696 2000 0003
    
  2. za pośrednictwem udostępnionego przez FinezjaFIT Catering Dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (PayU on-line) w tym płatności
   kartami płatniczymi.  

 1. Finezjafit  uprawniona jest do wstrzymania realizacji ZAMÓWIENIA, które nie zostało w 100% opłacone przez KLIENTA.

VIII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przy złożeniu ZAMÓWIENIA dane osobowe KLIENTA umieszczane są w bazie danych Finezjafit. Administratorem danych jest Finezjafit. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi ZAMÓWIENIA. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926, ze zm.).
 2. KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Finezjafit zapewnia każdemu KLIENTOWI prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji ZAMÓWIENIA na wykonanie USŁUGI przez Finezjafit.
 3. Dane osobowe KLIENTA umieszczone w bazie danych Finezjafit nie są w żaden sposób przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia REGULAMINU nie wyłączają i nie mają na celu ograniczać żadnych praw KLIENTA będącego konsumentem, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi KLIENTOWI będącemu konsumentem uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku konieczności dokonania zmiany treści REGULAMINU wynikających w szczególności ze: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia REGULAMINU, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na warunki i realizację USŁUGI, Finezjafit  zobowiązuje się do poinformowania KLIENTA o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez KLIENTA przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych ZAMÓWIEŃ, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał REGULAMIN obowiązujący w chwili zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na www.finezjafit.pl.

 


Koszyk
Produkt został dodany do koszyka
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie